Poniżej przedstawiono wybrane wypowiedzi słuchaczy edycji 2010/2011


Tomasz Pawelec

Absolwent geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie doktorant w Zakładzie Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Pracuję w opolskiej firmie gdzie zajmuję się doradztwem dla samorządów lokalnych w zakresie ochrony środowiska. Moimi głównymi zainteresowaniami są energetyka i zmiany klimatu stąd też decyzja o wyborze studiów podyplomowych "Inwestycje w odnawialne źródła energii".

Uniwersytet Ekonomiczny oraz Instytut Energetyki Odnawialnej gwarantują wysoki poziom merytoryczny studiów, jednocześnie zapewniając bardzo cenne połączenie wiedzy merytorycznej z zakresu energetyki odnawialnej jak i z dziedziny finansów (planowanie inwestycji). Szczególnie cenny był dla mnie aspekt finansowy programu studiów, gdzie zdobyłem wiele praktycznych umiejętności, których mi brakowało w związku z wykształceniem niezwiązanym z ekonomią.

W swojej pracy dyplomowej przeanalizowałem zasadność inwestycji w OZE dla nowopowstającego budynku biurowego.


 

Leszek Strep

Absolwent  wydziału elektrycznego dawnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. Od  37lat zajmuje się sprawami związanymi z energetyką. Prowadzi własne biuro projektowe, jest audytorem energetycznym. Ekspert na liście Ministra Rozwoju Regionalnego do oceny projektów w zakresie „Paliwa i energia ze źródeł odnawialnych” ponadto jest ekspertem: Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu  oraz w Zielonej Górze do oceny projektów m.in. w zakresie energetyki, w tym OZE, a także ekspertem Urzędu Marszałkowskiego w woj. Kujawsko-Pomorskim. Obecnie pracuje w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Nowej Soli na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno – Eksploatacyjnych.

W swojej pracy dyplomowej zajmowałem się problematyką związaną z opłacalnością budowy elektrowni fotowoltaicznych połączoną z modernizacją instalacji oświetleniowych z zastosowaniem źródeł światła w oparciu o technologię LED. Wykazałem możliwość inwestowania w technologie PV ale ze względu na  koszty inwestycji niezbędnym staje się ubieganie o dofinansowanie na poziomie 60-80 % wartości inwestycji.

W czasie studiów podyplomowych „Inwestycje w odnawialne źródła energii” na UE we Wrocławiu uzyskałem wiedzę w zakresie wszystkich technologii OZE, a w szczególności pogłębiłem wiedzę w zakresie metod oceny efektywności finansowej projektów inwestycyjnych, prognozowanego stopnia trwałości finansowej inwestycji oraz metod zarządzania ryzykiem. Podczas zajęć warsztatowych z zastosowaniem Excela poznałem metodykę obliczania przepływów pieniężnych, wskaźników ekonomicznych oraz analizy wrażliwości i ryzyka przydatnych do oceny projektów w zakresie OZE.

Wszystkim osobom zajmującymi się sprawami energetyki, ochrony środowiska polecam te studia. Naprawdę warto poszerzyć swoją wiedzę.


Diana Wieczorek

Ukończyłam Wydział Rolniczo – Ekonomiczny na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Obecnie jestem doktorantką w Katedrze Agrotechniki i Ekologii Rolniczej UR. Prowadzę zajęcia z przedmiotu „Alternatywne źródła energii” na których z powodzeniem wykorzystuję wiedzę zdobytą podczas studium „Inwestycje w odnawialne źródła energii” oraz wiedzę fachową związaną ze sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Moja praca dyplomowa dotyczyła „Opłacalności budowy przydomowej farmy wiatrowej w zależności od warunków wiatrowych oraz rodzaju turbiny”. Dzięki przeprowadzanej analizie dowiodłam, że istotnym czynnikiem wpływającym na opłacalność budowy MEW jest lokalizacja. Ważne, aby wiatrak był umiejscowiony w obszarze o korzystnych warunkach wiatrowych. Nie bez znaczenia jest także rodzaj turbiny. Korzystniej wypadają wiatraki z poziomą osią obrotu. Jednak ceny turbin z pionową osią obrotu są ciągle zbyt wysokie, aby zapewnić szybki zwrot z inwestycji w te urządzenia.

Dzięki studiom podyplomowym „Inwestycje w odnawialne źródła energii” uzyskałam umiejętność sporządzania biznesplanów, tworzenia projektów inwestycyjnych oraz oceny ich opłacalności.