Poniżej przedstawiono wybrane wypowiedzi słuchaczy edycji 2009/2010


Mirosław Juraszek

Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie. Od trzech kadencji zaangażowany w samorządność terytorialną w Chodzieży i powiecie chodzieskim na stanowisku Burmistrza Miasta a następnie Starosty Powiatu Chodzieskiego.

Praca w samorządzie w imieniu społeczności lokalnej stawia wysokie wymagania. Rozwój techniki i technologii a jednocześnie gospodarskie i biznesowe podejście do bieżących zadań i przyszłych priorytetów podpowiada decyzje o kierunkach zaangażowania i inwestowania w przygotowanie merytoryczne. Dojrzałość i świadomość odpowiedzialności za powyższe zdecydowała, że jestem jednym z pierwszych absolwentów studiów podyplomowych „Inwestowanie w Odnawialne Źródła Energii” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

„Wspominam bardzo serdecznie kolejną swoją uczelnię, to był bardzo dobry pomysł, osiągnąłem tu coś do czego sam nie doszedłbym latami. Za Wrocławiem będę tęsknił, to przepiękne miejsce i nieoceniona oferta dla człowieka, któremu uda się czasem na weekend oderwać od obowiązków służbowych.”


                     

 

Karolina Kutereba

 Absolwentka studiów Zarządzanie i Marketing (specjalność Zarządzanie Systemami Produkcyjnymi) na Wydziale Mechanicznym Politechniki Szczecińskiej oraz International Business Administration (M.Sc.) na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Obecnie związana z branżą energetyki wiatrowej.

 W swojej pracy na temat Finansowanie projektu farmy wiatrowej metodą project finance badała projekt farmy wiatrowej pod kątem spełnienia oczekiwań instytucji finansującej. W ramach analizy przedstawiła model finansowy zawierający analizę kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, prognozowane zyski oraz kalkulację wskaźników opłacalności. W celu dokładniejszego oszacowania prognozowanego stopnia trwałości finansowej inwestycji, przeprowadzono analizę ryzyka i wrażliwości: zidentyfikowano główne ryzyka projektu i wskazano możliwości ich minimalizowania, a następnie zbadano wpływ procentowej zmiany pojedynczych zmiennych projektu na wskaźniki efektywności projektu.

 Dzięki studiom podyplomowym na kierunku „Inwestycje w Odnawialne Źrodła Energii” poszerzyłam swoją wiedzę ekonomiczną w zakresie energetyki odnawialnej oraz nauczyłam się jak przeprowadzić studium wykonalności dla tego typu projektów.


Krzysztof Szcześniak

 

Krzysztof Szcześniak, absolwent fizyki (promieniowanie kosmiczne) na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończył też dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Publicysta ekonomiczny w dziennikach: "Rzeczpospolita", "Glob 24", "Nowa Europa", "Prawo i Gospodarka". Były rzecznik prasowy banku PKO BP, Elektrim SA oraz grupy kapitałowej Tele-Fonika. Obecnie prowadzi agencję public relations.

W swojej pracy wykazał, że ogrzewanie domów jednorodzinnych za pomocą pomp ciepła (ze względu na wysokie koszty instalacji) nie jest opłacalne ekonomicznie, jeśli istnieje możliwość ogrzewania domu gazem ziemnym. Zwrot nakładów trwa wówczas ok. 20 lat.  W przypadku zastosowania innych nośników, inwestycja w pompy ciepła  ma uzasadnienie ekonomiczne . W stosunku do ogrzewania za pomocą przydomowych instalacji propan- butan koszty zwracają się już po 9 latach. Gdy porównanie dotyczy ogrzewania elektrycznego zwrot jest jeszcze szybszy - ok. 4 lat. Oznacza to, że na terenach gdzie nie dociera gaz ziemny, stosowanie pomp ciepła do ogrzewania domów jednorodzinnych (mimo wysokich kosztów jakie musi ponieść inwestor) jest opłacalne. Zdaniem autora, technologia ta, jako odnawialne źródło energii, powinna być zatem przez Państwo promowana i wspomagana np. poprzez niskooprocentowane kredyty i dotacje.

"Dzięki studiom "Inwestycje w Odnawialne Zrodła Energii" nauczyłem się analizy ekonomicznej i poznałem metodykę tworzenia modeli ekonomicznych farm wiatrowych, biogazowni, etc.  Potrafię ocenić, czy konkretna  inwestycja w odnawialne źródła energii jest opłacalna oraz kiedy zwracają się poniesione nakłady".

 


Andrzej Romanowski

Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska na Politechnice Poznańskiej w specjalności instalacji cieplnych i wentylacyjnych. Od zakończenia studiów pracuje w obszarze energetyki cieplnej, instalacji HVAC i automatyki budynkowej.

W swojej pracy analizował opłacalność modernizacji ciepłowni miejskiej w blok kogeneracyjny i zasilania jej oprócz miałem węglowym również biomasą. Dodatkowo rozpatrywana była opłacalność, z punktu widzenia odbiorcy przyłączonego do tej samej ciepłowni, zamiany sprężarkowego agregatu chłodniczego na tzw. absorpcyjny zasilany ciepłem z sieci miejskiej. Analiza finansowa wykazała opłacalność modernizacji ciepłowni pod warunkiem utrzymania systemu wsparcia poprzez możliwość sprzedaży certyfikatów oraz praw do emisji CO2 oraz zapewnienia stałego odbioru ciepła również w okresie letnim. Również zamiana agregatu chłodniczego na absorpcyjny jest opłacalna pod warunkiem zastosowania odpowiednich taryf za ciepło stanowiące źródło energii dla tego agregatu oraz partycypacji dostawcy ciepła w kosztach inwestycyjnych i serwisowych tego agregatu. Przedstawione w pracy obliczenia wskazują, że opłacalna inwestycja w OZE dotyczy nie tylko samego źródła energii, ale również modernizacji instalacji odbiorców energii, które też muszą być dla nich opłacalne. Wymaga to współpracy tych podmiotów i kompleksowego podejścia.

Studia podyplomowe „Inwestycje w odnawialne źródła energii” poszerzyły moją wiedzę o umiejętności przeprowadzania analiz ekonomicznych dla tego typu projektów, poszukiwania źródeł ich finansowania i znajomość aspektów prawnych inwestycji w OZE.


Szymon Kocjan

 

Szymon Kocjan urodzony w 1964 roku we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz wydziału Chemii Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Krefeld w Nadrenii w Niemczech.

Zawodowo zajmujący się od 14 lat sprzedażą i marketingiem preparatów diagnostycznych dla analityki laboratoryjnej oraz preparatów terapeutycznych z dziedziny immunoterapii swoistej od kilku lat interesuje się Odnawialnym Źródłami Energii a szczególnie wytwarzaniem wykorzystaniem użytkowym biogazu.

W swojej pracy dyplomowej zajmował się problematyką opłacalności małych instalacji wytwarzających biogaz z odpadów pochodzących z rolnictwa (gnojowica, obornik) oraz z kiszonki kukurydzianej i innych upraw energetycznych. Za cel swojego opracowania obrał sobie rozważenie problematyki rentowności małej (250 kWel)biogazowni produkującej i zagospodarowującej biogaz lokalnie (wytwarzanie elektryczności i ciepła) oraz biogazowni wzbogacającej biogaz do metanu i zatłaczającej go do sieci gazowniczej. W swojej pracy wykazał możliwość zapewnienia rentowności takich inwestycji w Polsce pod warunkiem zapewnienia odpowiednich cen certyfikatów (zielonych, czerwonych i brązowych) oraz wypełnienia się prognoz dotyczących wzrostu poziomu cen elektryczności. Finansowanie takiej inwestycji mogło by się odbywać w połowie z środków własnych i w połowie z kredytów preferencyjnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Najciekawszym wnioskiem wypływającym z mojej pracy wydaje się być pojawiająca się możliwość rentownej produkcji biogazu i zatłaczania go do sieci gazowniczej gdzie posłuży jako paliwo do produkcji elektryczności oraz ciepła w innym miejscu kraju. Dotychczasowe metody wytwarzania i wykorzystywania biogazu związane z trudnościami podłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz trudnościami w zagospodarowaniu ciepła odpadowego wydają się mieć sensowną alternatywę”.

W czasie studiów na UE uzyskałem nie tylko szerszą perspektywę dotycząca technologii OZE ale przede wszystkim poznałem metody oceny efektywności finansowej przedsięwzięcia inwestycyjnego, parametry opisujące jak i metody oceny wrażliwości na zmiany czynników zewnętrznych. Wartościowymi okazały się również przeglądy zagadnień prawnych, finansowych i innych z dziedziny organizacji przedsięwzięć OZE.


Agnieszka Ciosk

 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, kierunek zootechnika. Od kilkunastu lat pracuję w administracji państwowej.

Studium Podyplomowe „Inwestycje w Odnawialne Źródła Energii” wybrałam zgodnie z zainteresowaniami, a także w celu poszerzenia wiedzy. Jeśli chodzi o OZE na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, jestem zadowolona z uczestnictwa w Studium: ciekawy kierunek, bardzo obecnie promowany w kraju, dużo interesujących i najbardziej aktualnych informacji z zakresu technologii biogazowych, wiatrowych, słonecznych. Organizatorzy studium zapewniają kontakty ze specjalistami branżowymi, prawnymi i ekonomicznymi (między innymi pracownicy Instytutu Energetyki Odnawialnej z Warszawy Pana Prezesa Grzegorza Wiśniewskiego), możliwość uczestniczenia w konferencjach specjalistycznych, seminariach i targach.

Studium spełniło moje oczekiwania: analiza finansowa, ekonomiczna nie są dla mnie” tabu”, potrafię wypowiedzieć się na temat technologii, bo ją poznałam właśnie na studiach z zakresu OZE, a także nauczyłam się jak dobrze zrobić i ocenić projekt inwestycyjny, wiem na co zwrócić uwagę przy tworzeniu założeń. Zdobyta wiedza jest wystarczająca do przekwalifikowania i poszerzenia wiedzy specjalistycznej. Moje zainteresowania to głównie: rolnictwo i hodowla zwierząt, jestem mgr inż. zootechnikiem, interesują mnie wszystkie aspekty obszarów wiejskich. Polska jest krajem z bardzo dużym potencjałem rolniczym, ale słabo wykorzystywanym i rozwijanym, brakuje wsparcia innowacyjnych technologii.

W przyszłości dzięki zdobytej wiedzy, chciałabym w swoim regionie promować biogazownie rolnicze, które są przyszłością polskiego rolnictwa i szansą rozwoju terenów wiejskich. W swojej pracy dyplomowej udowodniłam, że wspieranie sektora biogazu jest uzasadnione i bardzo potrzebne zarówno Polsce, jak i rolnikom. Jest to duża moc wytwórcza, zapewnienie nowych i stabilnych (ponad 20 lat) miejsc pracy o dużym zasięgu, a przede wszystkim jest to bardzo opłacalna technologia, przynosi szereg korzyści zarówno dla społeczeństwa , jak i środowiska.


Tomasz Kowalczyk

 

urodzony w 1981 roku w Zawierciu. Absolwent Informatyki w Zarządzaniu na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

Od ponad 3 lat zawodowo zajmujący się sprzedażą systemów informatycznych dla klientów biznesowych. Obecnie konsultant w dziedzinie Informatyki Śledczej, odzyskiwania danych oraz audytu legalności oprogramowania.

Zainteresowania: Odnawialne źródła energii, w szczególności wytwarzanie biogazu. Rodzinne Wielkotowarowe Gospodarstwo Rolne jest obecnie na etapie kompletowania dokumentacji niezbędnej do uruchomienia biogazowni rolniczej opartej na substratach roślinnych (takich jak kiszonka z kukurydzy i żyta) o mocy 1,1 MW. Przewidywany termin realizacji projektu to rok 2011.

W swojej pracy dyplomowej zajmował się problematyką opłacalności inwestycji uruchomienia instalacji biogazowej opartej o produkcję rolną rodzinnego gospodarstwa ok.750 hektarów. Dochodowość biogazowni produkującej w układzie kogeneracyjnym prąd oraz ciepło użytkowe oparte jest o sprzedaż certyfikatów, ciepła użytkowego, energii oraz odpadu pofermentacyjnego w postaci nawozu rolniczego.

W swojej pracy wykazał możliwość zapewnienia rentowności takiej inwestycji pod warunkiem zapewnienia znacznego dofinansowania ze strony Unii Europejskiej oraz odpowiednich cen certyfikatów (zielonych, czerwonych)

„Najciekawszym wnioskiem wypływającym z mojej pracy jest to że dzięki uruchomieniu projektu bigazowni rolniczej i przejściu z produkcji spożywczej na przemysłową (produkcja roślin na potrzeby biogazowni) możliwe jest zapewnienie płynności finansowej oraz zminimalizowanie ryzyka związanego z produkcją rolną. Biogazownia jest jednak najtrudniejszym i najbardziej skomplikowanym sposobem na pozyskiwanie energii odnawialnej. Jednak przy odpowiednich warunkach i przy znacznym wsparciu ze strony UE i sprzedaży certyfikatów jest w pełni opłacalna. Opisany w tej pracy przypadek jest w fazie rozwoju. Jeżeli długofalowa realizacja rodzinnego projektu zakończy się sukcesem będzie to oznaczać, że warto być wizjonerem i zainwestować w odnawialne źródła energii.”

„W trakcie studiów na UE we Wrocławiu uzyskałem szeroka wiedzę z zakresu możliwości finansowania inwestycji w OZE oraz bardzo przydatne informacje z zakresu technologii pozyskiwania zielonej energii. Poznałem również podstawy tworzenia projektów inwestycyjnych dzięki czemu mogłem wykorzystać swoją wiedzę w tak ważnym dla mnie projekcie jakim jest bigazownia.”


 

Marek Śmietański

 

absolwent Politechniki Wrocławskiej na wydziale Mechaniczno-Energetycznym na kierunku Energetyka o specjalizacji Technologie Spalania i Ochrona Środowiska w Energetyce. Obecnie kierownik sprzedaży w firmie działającej w branży rafineryjnej. 

 W swojej pracy wykazał opłacalność procesu peletyzacji dla zakładu produkcyjnego małej mocy korzystającego z zasobów własnych.

Dzięki studiom „Inwestycje w Odnawialne Źródła Energii” pogłębiłem swoją wiedzę z zakresu OZE oraz zapoznałem się z ekonomicznym podejściem w inwestycjach. 


Anna Klin

 

magister inżynier Inżynierii Środowiska o specjalizacji Procesy i Urządzenia Inżynierii Środowiska.

W swojej pracy badałam opłacalność inwestycji w kolektory słoneczne dla domku wielorodzinnego. Wynikiem działania instalacji miało być pokrycie min. 60% zapotrzebowania na energię do podgrzewania c.w.u., rocznie. Dobrane 4 kolektory próżniowe spełniły wymagane warunki. W analizie ekonomicznej uwzględniono koszty montażu, remontów i wymiany płynu solarnego. Biorąc pod uwagę żywotność instalacji, wykazano zwrot kosztów inwestycji po upływie 8lat działania, zaś przy dotacji w wysokości 30% kosztów, po 6 latach. Należy zwrócić uwagę iż energia słoneczna była tu alternatywą dla energii elektrycznej. W przypadku innych konwencjonalnych źródeł energii (np.gaz ziemny) czas zwrotu inwestycji z dużym prawdopodobieństwem wydłuży się.

Korzyści z zastosowania kolektorów słonecznych pomimo najniższego wsparcia państwa spośród wszystkich technologii OZE, są widoczne już w pierwszym roku eksploatacji- w badanym przypadku obniżenie kosztów energii elektrycznej o 31%. Istnieje zatem duża potrzeba wspierania finansowego oraz promowania tej, dostępnej dla indywidualnych użytkowników, branży.

Będąc uczestnikiem studium podyplomowego Inwestycje w OZE, miałam przyjemność wymiany doświadczenia ze specjalistami wielu dziedzin nauki. Ponadto nauczyłam się badać opłacalność finansową przedsięwzięcia- wiedza, która w dzisiejszych czasach winna być  niezbędną każdemu inżynierowi.


Maciej Liberski

 

ekonomista, na co dzień zajmuję się społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Na studiach podyplomowych „Inwestycje w odnawialne źródła energii” poszerzyłem swoją wiedzę z zakresu technologii OZE oraz nauczyłem się badać je pod kątem finansowej oraz ekonomicznej opłacalności.

W swojej pracy skupiłem się na zmierzeniu  opłacalności inwestycji w elektrownię wiatrową finansowaną emisją obligacji. Dowiodłem, że to rzadkie jak dotąd źródło finansowania jakim są obligacje, mogą być ciekawą alternatywą dla droższych kredytów, szczególnie dla jednostek samorządu terytorialnego jak i większych przedsiębiorstw w przyszłości.


Monika Bednarek

Absolwentka Inżynierii i Ochrony Środowiska na Politechnice Częstochowskiej. Przez trzy ostatnie lata pracowałam jako AutoCAD Engineer w Dublinie. Po zakończeniu studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu postanowiłam kontynuować edukację i od października 2010 roku rozpoczynam pracę na Politechnice Częstochowskiej. Jednocześnie rozpoczynam studia doktoranckie dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii na wydziale Inżynierii Ochrony Środowiska tejże uczelni.

Tematem mojej pracy dyplomowej była : Analiza opłacalności inwestycji kolektorów słonecznych w domu jednorodzinnym w Częstochowie za pomocą pakietu narzędzi analitycznych RETScreen. W mojej analizie w programie RETScreen, uwzględniałam 30% wsparcie dla instalacji kolektorów słonecznych (co prawda wsparcie proponowane będzie wynosić 45%, jednak od tej wartości należy zapłacić podatek). Na instalację przeznaczyłam kwotę około 20 tyś zł. (jest to kwota, którą otrzymałam od producenta kolektorów Viessmann). W obliczeniach również został uwzględniony roczny wzrost kosztów paliwa, stopa inflacji, czas trwania instalacji – 25 lat (Viessmann podaję, iż minimalna eksploatacja kolektorów to 20 lat). Jak można wywnioskować z wykresu symulowanych przepływów pieniężnych (jakie uzyskałam z programu RETScreen) wynika, iż zwrot nakładu kosztów poniesionych przez właściciela nastąpi po 13 latach.  Obliczenia również przeprowadziłam dla takiej samej instalacji lecz bez wsparcia finansowego i tutaj wykazano, iż taka instalacja nie jest opłacalna. 

Dzięki studiom ’’Inwestycje w Odnawialne Źródła Energii’’ nauczyłam się jak przeprowadza się analizę ekonomiczną i poznałam metodykę tworzenia modeli ekonomicznych.

I muszę przyznać, iż ta wiedza była naprawdę mi bardzo potrzebna gdyż skończyłam uczelnie typowo techniczną, na której nie porusza się tematów ekonomicznych. A wielka szkoda, gdyż taka wiedza jest naprawdę bardzo potrzebna.

 

Marcin Tokar

 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku „Informatyka i ekonometria”

Studia Podyplomowe „Inwestycje w Odnawialne Źródła Energii” pozwoliły mi poznać ekonomiczną stronę tej dziedziny. Podstawy technologiczne oraz modele finansowe farm wiatrowych, biogazowi, kolektorów słonecznych.  Najważniejsze co wyniosłem to umiejętność sprawdzania opłacalności takich projektów.

W swojej pracy zajmowałem się oceną opłacalności inwestycji w kolektory słoneczne do podgrzewania c.w.u. przy zastąpieniu prądu elektrycznego oraz gazu ziemnego.


Aneta Kocińska

W swojej pracy dyplomowej zajęłam się aktualnymi uwarunkowaniami formalno-prawnymi dla energii odnawialnej w procesach współspalania w Elektrowni Kozienice S.A.

Długoterminowe prognozy rozwoju energetyki wskazują, że podstawowymi źródłami energii elektrycznej będą nadal elektrownie spalające paliwa konwencjonalne przy wzrastającym udziale współspalania tych paliw z paliwami odnawialnymi. Rozwój techniczny tych źródeł będzie oparty na doskonaleniu sprawdzonych już technologii.

 

Dzięki Studiom Podyplomowym na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu -Inwestycje w odnawialne źródła energii  mogłam szerzej zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi interesującego mnie tematu - współspalania biomasy z paliwami konwencjonalnymi w dużych zakładach wytwórczych oraz poszerzyć obszar wiedzy z tematyki odnawialnych źródeł energii.

Przy obecnym mało stabilnym rynku pracy w Polsce dyplom ukończenia studiów o tematyce odnawialnych źródeł energii jest bez wątpienia moim atutem i pozwala pewniej poruszać się w obszarze zawodowym.