Program

Ramowy program Studiów Podyplomowych został podzielony na bloki tematyczne: charakterystyka rynku energetyki odnawialnej, charakterystyka rynku energetyki rozproszonej OZE, dobór źródeł finansowania inwestycji w OZE, dobór źródeł finansowania mikro/małych instalacji OZE, analiza finansowa projektu inwestycyjnego, analiza kosztów i korzyści (CBA) projektu inwestycyjnego oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego do wybranego programu UE, analizy studium przypadku oceny opłacalności inwestycji OZE i odrębnie analizy studium przypadku oceny opłacalności mikro/małych instalacji OZE, seminarium dyplomowe.

Inwestycje w odnawialne źródła energii - producenci energii z OZE, autoproducenci biznesowi prosumenci (V edycja w Warszawie):

Przedmiot

Prowadzący

Liczba godzin

Charakterystyka rynku energetyki odnawialnej

34

Odnawialne zasoby energii i ich wykorzystanie

mgr inż., MBA Grzegorz Wiśniewski Prezes EC BREC Instytutu Energetyki Odnawialnej

2

Prognozy wykorzystania odnawialnych źródeł energii

mgr inż. Grzegorz Wiśniewski

2

Technologie i rynek energetyki odnawialnej:

- energetyka wiatrowa

- energetyka słoneczna (fotowoltaika i kolektory słoneczne)

- energetyka geotermalna (geotermina głęboka i pompy ciepła)

- biogaz oraz biomasa

- magazynowanie energii elektrycznej i ciepła z OZE

mgr inż. Grzegorz Wiśniewski - wprowadzenie

dr inż. Katarzyna Michałowska-Knap

mgr inż. Aneta Więcka, Henryk Klein - OPA SOLAR

dr inż. Piotr Kubski

mgr inż. Andrzej Curkowski

dr inż. Tomasz Kowalak

12

Uwarunkowania prawne i rynkoweodnawialnych źródeł energii w Polsce:

- UE (Pakiet klimatyczny, wdrożenie dyrektywy 2009/28/WE, krajowe zobowiązania oraz „Krajowy Plan Działań” do 2020 r., nowa dyrektywa o OZE, która ma zapewnić realizację celów OZE na 2030 rok; projekt w I połowie 2017 roku )

- Procedury inwestycyjne: prawo krajowe (Prawo energetyczne i Prawo ochrony środowiska); ustawa o OZE

- Ceny paliw i energii,  świadectw pochodzenia, rynek aukcji; aktualne trendy i prognozy cen

- Finansowanie inwestycji w OZE – wprowadzenie

Finansowanie – fundusze UE 2014-2020 oraz fundusze ekologiczne

- Finansowanie – fundusze na inwestycje demonstracyjne i innowacje

 


 

mgr inż. Grzegorz Wiśniewski


 

mgr inż. Grzegorz Wiśniewski

 

dr inż. Katarzyna Michałowska-Knap

 

mgr inż. Grzegorz Wiśniewski

mgr inż. Grzegorz Wiśniewski

 

mgr inż. Grzegorz Wiśniewski

10

Systemy ciepłownicze i system elektroenergetyczny w Polsce:

- zasady rynku, działanie, konstrukcja sieci, możliwości przyłączania OZE

- przyłączanie do sieci – case study: farma wiatrowa, biogaz, fotowoltaika

 

dr inż. Tomasz Kowalak/

mgr inż. Grzegorz Wiśniewski/

dr inż. Piotr Danielski

8

Charakterystyka rynku energetyki rozproszonej OZE

28

Technologie mikro/małych instalacji OZE oraz oferta rynkowa:

- uwarunkowania i potencjał rozwoju

- małe elektrownie wiatrowe

 

 

- mikroinstalacje fotowoltaiczne

- mikrobiogazownie i mikrosystemy CHP na oleje roślinne

- kolektory słoneczne

-magazynowanie energii w magazynach ciepła (dobowo-godzinowe i sezonowe) w systemach prosumenckich

- nakłady inwestycyjne, koszty operacyjne i koszty energii z mikroinstalacji i małych instalacji OZEmgr inż. Grzegorz Wiśniewski - wprowadzenie

dr inż. Katarzyna Michałowska-Knap/

mgr inż. Piotr Dziamski

Henryk Klein OPA-SOLAR

 

mgr inż. Andrzej Curkowski

mgr inż. Aneta Więcka

dr inż. Stanisław Gołębiowski

 

mgr Paweł Bartoszewski

12

Uwarunkowania prawne i rynkowe rozwoju mikro/małych instalcji OZE w zastosowaniach indywidualnych i biznesowych:

- co oferuje ustawa o OZE dla prosumenta – osoby fizycznej i dla prosumenta biznesowego – firmy?

- model biznesowy prosumenta indywidulanego – dom jednorodzinny

- modele biznesowe prosumentów biznesowych- studia przypadków dla wybranych branż

 

 


 

mgr inż. Grzegorz Wiśniewski

mgr Paweł  Bartoszewski

mgr inż. Grzegorz Wiśniewski


mgr inż. Grzegorz Wiśniewski

10

- Funkcjonowanie sieci smart grid z mikroinstalacjami OZE, mikrosieci, spółdzielnie energetyczne, klastry energii

dr inż. Tomasz Kowalak/dr inż. Piotr Danielski

4

Certyfikacja instalatorów małych instalacji i mikroinstalacji OZE:

- Miejsce firm instalacyjnych w łańcuchu dostaw i wprowadzania na rynek OZE

- Rynek instalatorów OZE w Polsce i w UE


mgr inż. Aneta Więcka

2

Dobór źródeł finansowania inwestycji OZE

23

Długoterminowe źródła finansowania inwestycji OZE - kredyt inwestycyjny, project finance, praktyczne aspekty finansowania bankowego inwestycji w OZE - warsztaty

dr Wojciech Hasik, mgr Grzegorz Adamczyk BGŻ

8

Długoterminowe źródła finansowania inwestycji OZE - kapitał akcyjny, private equity/venture capital

Obligacje przedsiebiorstw i komunalne

 

dr Karolina Daszyńska-Żygadło

10

Długoterminowe źródła finansowania inwestycji OZE –leasing

dr Agnieszka Bem

3

Ustalenie optymalnego sposobu finansowania inwestycji OZE

dr Magdalena Ligus

2

Dobór źródeł finansowania mikro/małych instalacji OZE

7

Kredyt komercyjny, praktyczne aspekty finansowania bankowego mikro/małych instalacji OZE - warsztaty

 

dr Wojciech Hasik, mgr Grzegorz Adamczyk BGŻ

2

Leasing mikro/małych instalacji OZE

 

dr Agnieszka Bem

3

Finansowanie mikro/małych instalacji OZE ze środków UE oraz funduszy ekologicznych

 

dr hab. Bożena Ryszawska

2

Analiza finansowa projektu inwestycyjnego

 

36

Analiza sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa

dr Magdalena Ligus

8

Planowanie finansowe

dr Agnieszka Bem

2

Szacowanie przepływów pieniężnych projektu inwestycyjnego

dr Magdalena Ligus

4

Podstawy matematyki finansowej

dr Magdalena Ligus

2

Kryteria oceny efektywności finansowej projektu inwestycyjnego

prof. Adam Kopiński

4

Zarządzanie ryzykiem projektu inwestycyjnego

dr Tomasz Słoński

8

Ocena projektów o niekonwencjonalnych przepływach środków pieniężnych

prof. Adam Kopiński

2

Symulacje w finansach

prof. Adam Kopiński

6

Analiza kosztów i korzyści (CBA) społecznych projektu inwestycyjnego

6

Korekty przepływów finansowych: transfery i ceny kalkulacyjne

dr Magdalena Ligus

1

Korekty przepływów finansowych: efekty zewnętrzne inwestycji w OZE

dr Magdalena Ligus

2

Obliczanie i interpretacja wskaźników efektywności ekonomicznej

dr Magdalena Ligus

1

Analiza kosztów i korzyści społecznych projektu inwestycyjnego- case study

dr Magdalena Ligus

2

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do wybranego programu UE

6

Rola OZE w strategii zrównoważonego rozwoju UE, Przykład wniosku wg konkretnych wymagań instytucji finansującej

dr hab. Bożena Ryszawska

5

Część finansowo-ekonomiczna (na podstawie wcześniejszych zajęć)

dr Magdalena Ligus

1

Analizy studium przypadku oceny opłacalności inwestycji OZE

10

Studium przypadku - farma wiatrowa

dr Magdalena Ligus

4

Studium przypadku - elektrociepłownia biogazowa rolniczo-utylizacyjna

dr Magdalena Ligus

4

Porównawcza analiza kosztów produkcji energii z niskoemisyjnych źródeł (energetyka jądrowa, morskie farmy wiatrowe)

dr Magdalena Ligus

2

Analizy studium przypadku oceny opłacalności mikro/małych instalacji OZE

10

Studium przypadku – mała elektrownia wiatrowa

dr Magdalena Ligus

2

Studium przypadku – mikroinstalacja fotowoltaiczna

dr Magdalena Ligus

2

Studium przypadku – mikrobiogazownia

dr Magdalena Ligus

2

Studium przypadku - przydomowa geotermalna pompa ciepła

dr Magdalena Ligus

2

Studium przypadku – kolektory słoneczne do przygotowania c.w.u. w domu jednorodzinnym

dr Magdalena Ligus

2

Seminarium dyplomowe

Prof. Adam Kopiński/dr Magdalena Ligus

8

Liczba godzin ogółem

 

168