Wykładowcy

Lista wykładowców Studiów Podyplomowych "Inwestycje w odnawialne źródła energii"

Wykładowcy oraz prowadzący zajęcia warsztatowe:

- Pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 1. prof. dr hab. Adam Kopiński (kryteria oceny efektywności finansowej projektu inwestycyjnego, ocena projektów nietypowych, symulacje w finansach, seminarium dyplomowe)
 2. dr Wojciech Hasik - UE we Wrocławiu oraz BGŻ (długoterminowe źródła finansowania - kredyt bankowy, formuła project finance, praktyczne aspekty finansowania bankowego, biznes plan - warsztaty, specyfika finansowania mikro/małych instalacji OZE)
 3. dr Tomasz Słoński (Zarządzanie ryzykiem projektu inwestycyjnego)
 4. dr Agnieszka Bem (Długoterminowe źródła finansowania - leasing, Leasing mikro/małych instalacji OZE; planowanie finansowe)
 5. dr hab. Bożena Ryszawska (Rola OZE w strategii zrównoważonego rozwoju UE, fundusze publiczne na OZE, wnioski aplikacyjne do programów UE )
 6. dr Karolina Daszyńska-Żygadło ( Długoterminowe źródła finansowania - obligacje korporacyjne i komunalne, akcje, private equity/venture capital)
 7. dr Magdalena Ligus (analizy studium przypadku inwestycji w OZE - energetyka zawodowa, autoproducenci biznesowi i prosumenci, analiza sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa, matematyka finansowa, szacowanie przepływów pieniężnych projektu inwestycyjnego, ustalenie optymalnego sposobu finansowania, analiza kosztów i korzyści społecznych projektu inwestycyjnego, przygotowanie wniosku aplikacyjnego do wybranego programu UE – część finansowo-ekonomiczna, seminarium dyplomowe)

- pracownicy EC BREC Instytutu Energetyki Odnawialnej

 1. mgr inż. MBA Grzegorz Wiśniewski Prezes EC BREC Instytutu Energetyki Odnawialnej (charakterystyka rynku energetyki odnawialnej, Prognozy wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Uwarunkowania prawne i rynkowe odnawialnych źródeł energii w Polsce, Procedury inwestycyjne, Finansowanie – fundusze UE, fundusze ekologiczne, fundusze na inwestycje demonstracyjne i innowacje; energetyka prosumencka - uwarunkowania prawne mikro/małych instalcji OZE, modele biznesowe prosumenta indywidualnego oraz przedsiębiorstwa) - pobierz CV
 2. dr inż. Katarzyna Michałowska-Knap (energetyka wiatrowa, małe elektrownie wiatrowe, ceny paliw i energii,  świadectw pochodzenia, rynek aukcji; aktualne trendy i prognozy cen)
 3. mgr inż. Anna Oniszk-Popławska (biogaz, biomasa, biopaliwa; uwarunkowania prawne i rynkowe odnawialnych źródeł energii w Polsce)
 4. mgr inż. Andrzej Curkowski (biogaz, biomasa, biopaliwa; mikrobiogazownie i mikrosystemy CHP na oleje roślinne)
 5. mgr inż. Aneta Więcka (energetyka słoneczn: fotowoltaika i kolektory słoneczne; certyfikacja instalatorów mikro i małych instalacji OZE)
 6. dr inż. Piotr Kubski (energetyka geotermalna: geotermina głęboka i pompy ciepła)
 7. mgr inż. Piotr Dziamski (małe elektrownie wiatrowe)

- eksperci zewnętrzni

 1. dr inż. Piotr Danielski - Politechnika Wrocławska/ DB Energy (Systemy ciepłownicze w Polsce, system elektroenergetyczny, studia przypadku - energetyka wiatrowa, biogaz, fotowoltaika)
 2. mgr Paweł Bartoszewski - NFOŚiGW (co oferuje ustawa o OZE dla prosumenta – osoby fizycznej i dla prosumenta biznesowego – firmy?; nakłady inwestycyjne, koszty operacyjne i koszty energii z mikroinstalacji i małych instalacji OZE)
 3. dr inż Tomasz Kowalak - URE (magazynowanie energii elektrycznej i ciepła z OZE; systemy ciepłownicze i system elektroenergetyczny w Polsce; funkcjonowanie sieci smart grid z mikroinstalacjami OZE, mikrosieci, spółdzielnie energetyczne, klastry energii)
 4. dr inż. Stanisław Gołębiowski (magazynowanie energii w magazynach ciepła (dobowo-godzinowe i sezonowe) w systemach prosumenckich)
 5. mgr Henryk Klein, OPA-SOLAR (fotowoltaika)
 6. mgr Grzegorz Adamczyk - BGŻ (Finansowanie inwestycji w OZE - aktualna praktyka bankowa)

Jest to wstępna lista prowadzących, możliwe są pewne zmiany w trakcie roku akademickiego.