Poniżej przedstawiono wybrane wypowiedzi słuchaczy edycji 2011/2012 Warszawa


Maciej Grzegorzewski

 

Absolwent Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Makler Papierów Wartościowych. Z branżą paliwowo-energetyczną związany od 7 lat.

Chciałem, aby te studia podyplomowe były początkiem kolejnego etapu w moim życiu zawodowym i tak się stało. W trakcie zajęć poznałem technologie produkcji biogazu, różne aspekty energetyki wiatrowej oraz bioelektrownie biomasowe. Pogłębiłem swoją wiedzę na temat polskiego sektora energetycznego, a także rynku ciepła. Ważnym elementem studiów była prezentacja modeli finansowych, odwzorowujących funkcjonowanie poszczególnych jednostek wytwórczych. W pracy końcowej przedstawiłem potencjał rozwojowy firm handlujących energią elektryczną i uczestniczących w procesie budowy polskiego sektora wytwórców energii ze źródeł odnawialnych. Opisałem również rolę, jaką mogą odegrać w przyszłości.

Studia podyplomowe spełniły moje oczekiwania pod względem naukowym, a także umożliwiły nawiązanie nowych znajomości. Tematyka studiów została klarownie przedstawiona uczestnikom, poszczególne bloki tematyczne zostały dobrze dobrane i składały się na jedną spójną całość. Organizatorzy przez cały czas utrzymywali kontakt ze słuchaczami i na bieżąco reagowali na wnioski i sygnały uczestników. Bardzo pozytywnie oceniam zaangażowanie wykładowców w prowadzone zajęcia. Podsumowując, to porządnie zorganizowane studia, polecam.


Izabella Stańczak

Absolwentka studiów licencjackich o kierunku Administracja Unii Europejskiej na Wydziale Prawa, Administracji Państwowej i Służb Zagranicznych Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, studiów magisterskich o kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Podyplomowych Studiów Rozwoju Regionalnego i Polityki Regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Od 4 lat pracuje w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego.

W swojej pracy badałam opłacalność i okres zwrotu instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwie domowym, przy różnych źródłach finansowania.

Studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku „Inwestycje w odnawialne źródła energii” są dobrym startem do zagłębienia się w kwestie energetyki oraz inwestycji w odnawialne źródła energii. Pozwoliły mi poznać, czym jest analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia oraz jakie aspekty prawne i techniczne towarzyszą inwestycjom w OZE.

Studia pozwoliły mi też poznać ludzi z różnorodnym doświadczeniem zawodowym i ciekawym spojrzeniem na możliwości rozwoju energetyki z odnawialnych źródeł.


Lidia Warnel

W latach 2011/2012 byłam słuchaczką studiów podyplomowych „Inwestycje w odnawialne źródła energii”, które realizowane były przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Studia te miały charakter niestacjonarny, a zajęcia odbywały się w Warszawie.

Studia te były bardzo ciekawe, wzbogaciły moją wiedzę zarówno z zakresu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł do produkcji energii, jak i szeroko pojętej analizy ekonomicznej.

Osoby prowadzące zajęcia przedstawiały zagadnienia w sposób profesjonalny, a zarazem pozwalający na przyswojenie wiedzy. Materiały ze wszystkich zajęć były udostępniane słuchaczom. Dużym atutem tych studiów był ich praktyczny charakter. W trakcie zajęć i podczas pisania prac dyplomowych słuchacze nabyli umiejętność oceny projektów inwestycyjnych z zakresu odnawialnych źródeł energii.


Marcin Sobechowicz

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Środowiska, specjalność Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja. Obecnie prowadzę własną działalność w zakresie doradztwa, sprzedaży i montażu kolektorów słonecznych.

Na studia podyplomowe "Inwestycje w Odnawialne Źródła Energii" zapisałem się z dwóch powodów: chciałem poszerzyć swoją wiedzę w kierunku ekonomicznym i zarządzania inwestycją w OZE; zawrzeć nowe znajomości z ludźmi interesującymi się i pracującymi w branży OZE. Studia podyplomowe spełniły moje oczekiwania zarówno pod względem wiedzy jak również pod względem nowych ciekawych kontaktów.

W swojej pracy dyplomowej obliczałem opłacalność inwestycji w kolektory słoneczne dla budynku mieszkalnego z basenem kąpielowym. Dodatkowo przeprowadziłem analizę opłacalności dla różnych źródeł ciepła z uwzględnieniem wzrostu cen paliw i inflacji. Uwzględniłem również możliwość skorzystania z istniejącego dofinansowania z NFOŚiGW.